Dodano:
1. Uwzględniono nową numerację w pieczątkach nagłówkowych - Kod resortowy.

Zamiast numeru regon może być drukowany, aktualnie przyznany odpowiedni numer kodu resortowego. Aktywacja nowego numeru, następuje poprzez jego wpisanie w opcjach, oraz dodatkowo wpisanie daty, od której ma on obowiązywać. W celu zachowania zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi obowiązującymi dla kart sprzed przyjętej daty, "starsze karty" będą drukowane  z numerem REGON.

2. Można wyłączyć pytanie o to, czy jest to podgląd czy też docelowy wydruk w zaświadczeniach.
Przy dużej ilości wydawanych zaswiadczeń i oczywiście przy założeniu, że rzadko się mylimy, ciągłe pytanie co chcemy osiągnąć (podgląd czy wydruk wraz z zapisaniem do historii) mogło być męczące:) Mimo wszystko, przy niewielkiej ilości zaświadczeń warto zawsze je podglądnąć przed wydaniem.

Zmieniono:
3.
Drobne zmiany w wydrukach Faktur związane z ich dostosowaniem do aktualnych przepisów.

Poprawione błędy:
4.
Na wydruku zaświadczenia o braku konieczności używania pasów bezp. nie odświeżał się PESEL.
5.
W przypadku wybrania "tradycyjnego" orzeczenia dla kierowcy - czyli 2xA4, oraz nowego typu pieczętki z kodem resortowym, nie pojawiała sie podstawa prawna i wydruk był niepełny.

Czekamy na kolejne sugestie związane z programem...

1. Dodano w danych firmy pola umożliwiające wpisanie telefonu, uwag oraz osoby kontaktowej i e-maila (z automatyczną wysyłką via program pocztowy) .
2. Dodano w danych osobowych pola umozliwiajace wpisanie uwag, e-maila (z automatyczną wysyłką via program pocztowy) i telefonu.
3. Dodano automatyczne wyliczanie wieku badanego - w danych badanego i dla karty Badania Przedmiotowego.
4.
Zwiększono wielkość pól "rozpoznanie" dla bad. poszerzonego, Dgn dla bad. okulistycznego i Dgn dla bad. laryngologicznego.
5. W module wyszukiwania wcześniejszych wartości możliwe jest podejrzenie długich tekstów przed ich przypisaniem. Wystarczy wcześniej, przed kliknięciem na pozycję listy, wcisnąć i przytrzymać klawisz "Shift" z klawiatury.
6.
Program umożliwia zapisanie w rejestrze wydania dowolnego orzeczenia/zaświadczenia. Wcześniej były zapisywane jedynie te, wobec których istniały jednoznaczne wytyczne. W związku z możliwością traktowania programu jako archiwum, zsadne wydaje się wprowadzenie rozszerzonej rejestracji takich dokumentów.
7.
Na wydruku "badania okulistycznego" dla kierowcy usunięto zbędne linie w 2 polach.
    Dla badań "obuocznych" trudno przeprowadzić podział na oko lewe i prawe:)
8. Można wybrać, czy drukować kolor zółty czy też nie na rachunkach.
    Podobno dzięki niemu rachunki były odróżnialne i w konsekwencji płacone szybciej:)
9. W wydruku zaświadczenia o konieczności noszenia okularów dodano informację, że jest ono wystawiane na odpowiedzialność lekarza.
    W związku z brakiem informacji o możliwości odwołania się do niego, oraz brakiem jednoznacznych przepisów, na podstawie których powstało.

(Nd. MsSQL)

10. Wprowadzone dodatkowe odświeżanie dla orzeczenia dla pracownika. Jego dokładność byłą wcześniej zależne od konfiguracji sprzętowej i wielkości bazy danych.
11. Wydłużono pole drukowania daty nast. badania dla ucznia - w przypadku "długich" nazw miesięcy nie widać było roku -
    (problem pojawił się w wersji 5.8.23).

opcje_alternatywnahistoria1. Dodatkowe pole w wywiadzie zawodowym, umożliwiające wpisanie historii zatrudnienia w formie notatki. Format pola nie jest zgodny z odpowiednimi aktami prawnymi, ale czasami nie ma innej możliwości uzupełnienia "w przybliżeniu" tych danych. W związku z powyższym jest to pole opcjonalne - pojawiające się po akceptacji w opcjach. Oczywiście po wypełnieniu, dane pojawiają się na wydruku wywiadu zawodowego.

2. Możliwość dodawania i wyszukiwania numeru telefonu w danych firm.

3. Mozliwość zapisania i wydrukowania leków wydanych na receptę. UWAGA - nie jest to moduł wydruku recept, a jedynie możliwość rejestracji/wydruku wydania takowej, w celach sprawozdawczych.

4. Przy wypełnianiu orzeczenia, program automatycznie przeskakuje z pola ze stanowiskiem do pola z datą następnego badania.

1. Nowy wydruk dodatkowy - zaświadczenie o konieczności używania okularów korekcyjnych. Istniejeokularykorekcyjne_opcjonaln dodatkowa możliwość drukowania zaświadczenia z datą urodzenia i nazwą zakładu pracy.
2. Poprawiono wydruk wywiadu zawodowego dla kart sprzed 2008 roku.
3. Usunięto zółte tło na wydrukach.
4. Dodano automatyczne sumowanie poszczególnych pozycji dla zestawienia lekarzy wg przeprowdzonych badań.
5. Rozszerzony kalendarz automatycznie zmienia kolor, jeżeli wybrana data przypada na sobotę lub niedzielę.
6. Usunięto zbędne pola z bazy danych - dotyczy MSJet - nadmiarowość pól mogła powodować problemy przy bazach ponad kilkadziesiąt tysięcy orzeczeń...
7. Poprawiono odczytywanie dat - problem dotyczy wyłącznie bazy MSSQL i był związany z dodatkowym wyświetlaniem godziny dla niektórych pól na wydrukach.
8. Lifting niektórych okien w programie...

1. Usunięto z orzeczenia w badaniu MS powtarzającą się frazę...
2. Program pozwala na wprowadzenie i weryfikację PESEL dla osób urodzonych po 2000 r.
3. Przy wystawianiu faktur/rachunków program poprawnie interpretuje wielokrotne firmy/osoby.

4. Dodano opcję rezygnacji z autouzupełniania ulicy dla danych osobowych i danych firmy.

ul_taknie

5. Dla wydruku"Karty badania profilaktycznego" automatycznie uzupełniane jest pole:

czynniki_szkodliwe

6. Dla "Badania przedmiotowego" wstaw w polu: "Orientacyjne pole widzenia" można wpisać dowolną domyślną wartość - np: "w normie" lub "zachowane bez ubytków" itp...

orientacyjne_pole_widzenia

Ukazała się najnowsza wersja programu. Zmiany wynikają z Dz.U. 2012 nr 0 poz. 24:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wprowadzono następujące zmiany związane głównie z adaptacją w karcie Badania narządu słuchu i równowagi:
1. Z karty badania laryngologicznego dla kierowcy usunięto Badanie akumetryczne słuchu.
2. Dodano mozliwość wyboru: Próba Unterbergera / Próba Fukudy
3. Drobiazgi

Zmiany w programie:

1. Możliwość drukowania rachunków/faktur/zestawień z inną pieczątką nagłówkową niż domyślna.

fvat_normal_opcfvat_normall lub fvat_nowap_opcfvat_nowap

2. Zmieniono formę wpisywania/wyszukiwania ulic/nazwisk i imion. Zamiast dotychczasowych "małych" list wyboru (pola typu combo) wprowadzono podobnie opcje jak dla innch pól, czyli "dużą listę".

3. Program został dostosowywany do alternatywnej BD (MSSQL (płatna), MSSQL Express (darmowa), stopień zaangażowania prac - 100% - ukończone:). Przełączanie m-y wersjami docelowej bazy może odbywać się "w locie". W przypadku istniejących już baz, istnieje możliwość przejścia wraz z danymi na nowy silnik. W zależności od ilości satanowisk, wielkości bazy, oraz koniecznych prac przygotowawczych może to potrwać od pół godziny do kilku godzin:) Mozliwe jest wykonanie wszystkich prac zdalnie.

4. Dodano przycik automatycznego uzupłniania pól tak jak dla "Normy" dla badania przedmiotowego: wypeln_jak_dla_norma

5. Dodano nową formę kalendarza - pozwala wybierać daty typu dziś+5 dni/m-cy/lat oraz przeglądać kalendarze roczne.
kalp_1 ->kalp_2 

6. Zmieniono kilka rzeczy w interfejsie programu.

7. Zaświadczenie lekarskie "dla niepełnosprawnych" - informacja o czasie pracy pracowników niepełnosprawnych będzie obowiązywał od 1. stycznia 2012 (czytaj więcej).

pracownik_niepelnosprawny

8. Medycyna sportowa - stopień zaangażowania 100% - nowy, opcjonalny moduł programu Medycyna Pracy 2002+. 

W najnowszej wersji programu dodano:

1. Dodano 'zaświadczenie lekarskie - dla kierowcy'
UWAGA
Zmodyfikowany wydruk powstał po długich negocjacjach jako forma kompromisu.
Ponieważ jest to forma WYMAGANA przez niektóre WOMPy, została w takiej formie zamieszczona w programie (inna interpretacja zgodna z prawem MP kliknij tu).
Zaświadczenie różni się od "KOD 21-23" jedynie tekstem:opcjedodatkowe-zaznacz "W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 43 pkt 2 oraz art. 229 § 4 Kodeksu Pracy stosownie do przepisów art. 39 J i art. 39 M Ustawy z dn. 06.09.2001 o Transporcie Drogowym (Dz. U. 125 poz. 874, Nr 176 poz. 1238) orzeka się, że:" w "nagłówku".
+Możliwe jest wydruk z podanym zakładem pracy lub bez niego.
Zaświadczenie pokaże się po zaznaczeniu w opcjach programu (patrz zrzut):

POPRAWIONO:

nowewydruki_pracownik

2. > 'wydruk ogólny' - 'P r a c o w n i k - KURS ORAZ DO PRACY...'.

3. > 'wydruk ogólny' - 'P r a c o w n i k - praca na wysokości ...'.

INNE:

4. Istnieje możliwość dodania do słownika badania przedmiotowego kierowcy  nowego pola.edycja_slowniki_badprzPrzykładowo dodanie nowej pozycji związanej z np.: poziomem glukozy.

slowniki_edycja_menu


+5. Program automatycznie przypisuje "typ zapłaty" do kosztów.

+6. Poprawiono/zmieniono kilka drobiazgów w interface.

 

Najnowsza wersja programu. Poprawiono w niej następujące błędy zgłoszone przez użytkowników. sanepidbezdat

1. W przypadku wydruku orzeczeń lekarskich z badań przeprowadzonych do celu sanitarno-epidemiologicznego, w przypadku braku daty następnego badania, pokazywała się pusta kartka. Obecnie program pozwala na wydruki bez określonej daty następnego badania.

2. Dla wydruku Orzeczenia dla kierowców, w przypadku gdy wybrano Oryginał i Kopię na jednej stronie A4, na wydruku kopii nie był widoczny akt prawny, na który się powoływano. Błąd nie dotyczył pozostałych wydruków orzeczeń dla kierowców - czyli na osobnych B5, oraz osobnych A4.opcje_kierowcaA4x2

3. Program błędnie zamieniał na słowa kwoty kończące się liczbą 19,99. Przykładowo zamiast 219,99 otrzymywaliśmy dwieście jeden zł dziewięćdziesiąt dziewięć gr.

Program został dostosowany do:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

W programie dokonano następujących zmian:

1. Dostosowanie programu do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 kwietnia 2011 r.dzu201188503
2. Dodano Karta Konsultacji Diabetologiczna...
3. Dodano Karta Konsultacji Neurologiczna...
4. Zmieniono podstawę prawną dla *** w orzeczeniu lekarskim (załącznik 5 rozp.)
5. Zmieniono próbę Flecka na Unterbergera (Załącznik nr 9 rozp.)
6. Dodano kategorie prawa jazdy i badanego do głównej karty - nie trzeba tego wpisywać w odp. polach później.

Pozostałe zmiany

7. Możliwe jest określenie czasu jaki program ma na odświeżenie baz - dzięki temu na wydruku pojawiają się zawsze aktualne zmiany.
8.
Program automatycznie wylicza nr orzeczenia dla kierowców wg 2 wzorów (więcej w opcjach). Jednoczesnie dostepny jest podgląd numerów wydanych orzeczeń.
9.
Dla studenta i ucznia dodano pole pozwalające na bezpośrednią edycję kierunku kształcenia.
10.
Kilka drobiazgów związanych z wyglądem programu...

Przejście do wersji zgodnej z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 kwietnia 2011 r. nastąpi automatycznie 29.06.2011

Koniec testów i wysłanie najnowszej wersji programu przewidujemy do 20 czerwca 2011 r.

Tak jak we wszystkich innych zmianach, poprzednie wersje badań/wydruków będą zgodne z datami przypadających im badań!!!