1. Przy automatycznym generowaniu wspólnego PDF'fa dla kart związanych z badaniem kierowcy, uwzględniono zmiany wynikające z aktualnych przepisów.
 2. Kilka drobiazgów związanych z inteface programu.
 1. Wprowadzono, możliwość automatycznego zliczania ilości wydanych orzeczeń z podziałem na różne ich typy na potrzeby MZ-35/MZ-35A.
  Informacje na ten temat można uzyskać w oknie dostępnym z MENU à Inne à Rejestr numerów wydanych orzeczeń.
 2. Dodano pole związane z orzeczeniami kierowców związane z punktem "b) specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem”.
 3. Inne poprawki funkcyjne oraz drobnych błędów związanych ze zmianami, wynikającymi z wdrożenia nowych przepisów dotyczących badań kierowców.

Przystosowano w pełnym zakresie program Medycyna Pracy 2002+ do najnowszego:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (D.U. 2022 poz. 2503).

Przystosowano program w zakresie orzeczeń do najnowszego:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (D.U. 2022 poz. 2503) w zakresie większości pozostałych kart badań związanych z kierowcą.

W trakcie przygotowania dla konsultacji specjalistycznych.

Przystosowano program w zakresie orzeczeń do najnowszego:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

 1. Dodano w kartotece możliwość wyszukiwania wg numeru wydanego orzeczenia. Pokazywane są pozycje związane z kierowcą oraz pracownikiem.
 2. Można teraz w prosty sposób globalnie zmienić bezwzględne ścieżki położenia skanów. Przydatne w momencie gdy przenosimy skany do nowej lokalizacji.
 3. Przywrócono 2x kliknięcie w kartotece, pozwalające na bezpośrednie otwarcie odpowiadających wierszowi kart badań.
 4. Drobne zmiany związane z uwzględnieniem różnic w wykorzystywanych rozdzielczościach ekranu.
 1. Dodano możliwość zaznaczania ''normy/patologii'' dla wielu wierszy jednocześnie, w przypadku gdy jest wyłączone automatyczne zaznaczanie tych wartości.
 2. W związku z tym, że niektóre bazy osiągnęły spore rozmiary program został zmodyfikowany w ten sposób aby mógł obsłużyć tak duże zbiory danych.
 3. Poprawiono kilka drobiazgów zgłaszanych przez użytkowników.
 4. Usunięto błąd pojawiający się w momencie problemów z dostępem do katalogu skanów.
 1. Zmiana sposobu działania okna, związanego z przegrywaniem plików dotyczących badanego do docelowego katalogu. Teraz powinno wszystko odbywać się całkowicie intuicyjnie:)
 2. Dalsze ujednolicanie interface programu.
 3. Zmieniono cyfrową sygnaturę certyfikatu aplikacji. Poprzedni zakończyła się w kwietniu. Czasami mogło się to objawiać, zgłoszeniami o niebezpieczeństwie związanymi z aplikacją.
 4. Inne, drobne zmiany w programie.

1. Poprawki drobnych błędów znalezionych w wersji 9.6.99:)
2. W zaświadczeniach dla osób uczących się zmieniono podstawę prawną: na Dz.U. 2022 r. poz 437.
3. Zmieniono podstawę prawną w zaświadczeniu dla strażaka na aktualnie obowiązującą: " tekst jedn. Dz. U. z dnia 17 grudnia 2021 poz. 2490".
4. W tabeli z historii zatrudnienia zmieniono wielkość pola ze stanowiskiem na 385 znaków (zgodnie ze zmianami w pozostałych polach dla tej wartości).
5. Zlikwidowano błąd występujący w orzeczeniu, w  przypadku kasowania daty nast. badania przy pomocy przycisku.

 1. Dodano całkiem nową funkcjonalność programu, pozwalającą na zakładanie badań związanych z SANEPID'em bez powiązania badanego z firmą, czyli na użytek indywidualny.
  Jest to zrealizowanie w podobny sposób jak dla kierowcy indywidualnego czy sportowca. Związane jest to także z generowane orzeczeń oraz rozliczeń bezpośrednio dla badanego.
 2. Dodano moduł pozwalający na kopiowanie wszystkich istniejących dokumentów (PDFy, skany itd.) związanych z daną pozycją kartoteki do dowolnego katalogu.
  Można takie dokumenty przekazać przykładowo na potrzeby kontroli lub indywidualny wniosek badanego.
 3. Dodano możliwość kasowania i ręcznej edycji pozycji z rejestru wydanych orzeczeń. Całość przebiega pod nadzorem aplikacji - tak aby nie wprowadzić bałaganu w numeracji.
 4. Dokonano dalszych zmian związanych z wyglądem programu - ciągle dążymy do ujednolicenia i większej przejrzystości interface.
 5. Program umożliwia dodatkowy nadzór nad automatycznymi cenami dla lekarzy. W przypadku gdy zostanie przypisana wartość konsultacji z danych lekarz - sprawdza czy nie zastępuje już istniejącej i pozwala na przypisanie nowej lub pozostawienie "starej.
 6. Zdarzało się, że program nie pokazywał w Kartotece na podglądzie daty następnego badania, teraz błąd ten naprawiono.
 7. Okno z wyborem czynników szkodliwych dla wywiadu lekarskiego zostało zoptymalizowane i powinno ukazywać się trochę szybciej - istotne dla słabszych komputerów, na których znajdują się duże bazy.
 8. Dodano dwie pozycje związane z rodzajem przeprowadzonych badań dla pracownika: "Wstępne i Kontrolne" oraz "Wstępne i Okresowe".
 9. Dodano możliwość zaznaczenia/zakreślenia na orzeczeniach dla pracownika: stanowisku/stanowiskach/stanowisko/stanowiska*. Domyślnie, jako nieprzekreślne przyjęte jest "stanowisku".