1. Nabywca/Odbiorca - Dodano możliwość podania zakładu nadrzędnego w celu wydruku rachunków/faktur dla Nabywca/Odbiorca.
2. Znacznie przyspieszono generowanie zestawień zaległych badań.
3. Autodopasowanie okna z zakł. pracy przy wywiadzie zawodowym.
   Problem z wielkością występował dla małych rozdzielczości ekranu - np. dla netbooków.
4. Poprawiono sortowanie w głównym oknie programu.
5. Dodano pole informacyjne związane z m-cem przechowywania dokumentów - Archiwum.
6. Dostosowano niektóre elementy programu do monitorów o małej wysokości (netbooki itp.).
7. Przywrócono na wydrukach faktur/rachunków datę sprzedaży.

Drobiazgi:

  •   Zablokowano wpisywanie '','' w cennikach dla lekarzy.
  •   Nie widać domyślnie harmonogramu w lekarzach, pojawia się po kliknięciu na zakładkę harmonogram/obiegówka.
  •   Przy przypisywaniu lekarza do zestawu badań, program wpisywał czasami 1 a nie 2 dla konsultacji.

Dostosowano program do: Dz. U. z 19 grudnia 2016 r. poz. 2067

Zmiany wynikające z rozporządzenia dotyczą:
1) Orzeczeń dla kodów 21-23 i 31-35.
2) Skierowania na badania lekarskie.

1. Duże zmiany w wyglądzie interface programu!
    Program powinien być bardziej czytelny i wyglądać nowocześniej:)

2. Zmodyfikowano naliczanie zestawień i faktur.
  a) Uwzględniono pozycje bez zdefiniowanego podtypu.
  b) Zlikwidowano różnice wynikające z zastosowania wielkich i małych liter w nazwach pozycji. (np.: EkG vs EKG)
  c) Uwzględniono możliwość występowania sytuacji, w której identyczne pozycje cennika, mogą mieć różne ceny.
3. Dodano moduł pozwalający na wyszukiwanie i kasowanie zbędnych kosztów.

4. Nie można teraz skasować pozycji kartoteki, o ile nie usunie się wcześniej związanych z nią kosztów.
5. Możliwość definiowania nowych parametrów dla wydruku Rachunków/Faktur.


6. Nowy wzór wydruku czasu pracy dla niepełnosprawnych (8 godz., 7 godz. i noc).

Pojawiła się najnowsza wersja aplikacji:  6.8.16

1. Istnieje możliwość zmiany domyślnej odległości ''słyszalności'' szeptuz 6 do 4 m.


2. Dodano nowy (kolejny) wzór wydruku dla sanepidu zgodny z Dz.U. z 2013 r. poz 947 z późn. zm.


3. Przystosowano program do pewnego nieokreślonego błędu wynikającego z pewnego nieokreślonego uszkodzenia bazy danych, wynikającego najprawdopodobniej z uszkodzenia dysku:)
4. Zmodyfikowano odświeżanie dla checkboksów dla orzeczeń pracowników.


Inne drobne zmiany w programie.

1. Dostosowanie programu do Dz. U.  z 2015 r. poz. 155, z uwzględnieniem:
    a) Nowych wzorów ORZECZEŃ LEKARSKICH
    b)
zmian w BADANIACH NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI
2.
Poprawiano tworzeniem i zarządzanie obiegówkami.
3. Poprawiano tworzeniem i zarządzanie skierowaniami różnymi.
4.
Poprawiano wydruk daty badania dla DIOB+Podlega... dla kierowcy.
   
Problem występował w przypadku dodania nowej wkładki, ukazwyała się data 1 wkładki w zestawieniu.
5.
Inne drobne zmiany w programie.

Czytaj więcej: Dz. U.  z 2015 r. poz. 155

1. Nowy wzór wydruku ''ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa''.


2. Przystosowano zegar występujący w programie. W przypadku kart graficznych zintegrowanych z serii Intel HD - mógł migać.

1. Dodano skierowanie od pracodawcy zgodne z Dz. U. 2015 poz. 457 zał. 3.
2. Dodano nowy rejestr orzeczeń zgodny z Dz. U. 2015 poz. 457.
3. Program umożliwia automatyczne wyliczanie numerów orzeczeń - wg. wielu rejestrów.
4. Drobne zmiany i poprawki w programie.

Wersja programu Medycyna Pracy 2002+ dostosowana do poniższego rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Nowy moduł związany z zarządzaniem dowolnymi skanami.
Oprócz wcześniej istniejącej możliwości, dodania skanu, do dowolnego badania z cennika, wprowadzono możliwość, dodania skanu niezależnie od typu badania.

Przykładowo: dodajemy do programu skan typu "Skierowanie od pracodawcy".
Aby znaleźć taki skan po kilku/nastu latach, wystarczy znaleźć badanego (około 10 s), otworzyć moduł SKANY (5s) i znaleźć odpowiedni skan skierowania (5s) a następnie go wydrukować - przyjmijmy na potrzeby sądu (20s - zależy od drukarki). Jednym słowem cała operacja zajmuje poniżej jednej minuty i to bez potrzeby "ruszania się z miejsca":)

1. Poprawiono na wydrukach orzeczenia dla kierowców ''zaznaczanie'' odpowiednich p-tów niezależnie od typu drukarki.
2. Poprawiono wydruk ''Oświadczenia dot. stanu zdrowia'', zdarzały się sytuacje nie drukowania 1. pozycji.
3. Dostosowano: ''KARTA KONSULTACYJNA NEUROLOGICZNA''
4. Dostosowano: ''KARTA KONSULTACYJNA DIABETOLOGICZNA''
5. Można wyłączyć sprawdzanie poprawnego zamknięcia programu - niezalecane, ale przyspiesza start programu.
6. Modernizacja kilku drobiazgów związanych z interfacem programu.