Wersja programu Medycyna Pracy 2002+ dostosowana do poniższego rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r.

Poz. 457

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) zarządza

się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 w ust. 1 w pkt 4 uchyla się lit. c;

2)  w § 2 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne korzysta z zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom, upowszechnianych przez instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy, a w odniesieniu do osób zatrudnionych w transporcie kolejowym także przez Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.

5. Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

1)  brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo

2)  istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

– w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, o którym mowa w § 4.”;

3)  w § 3:

a)  w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz pracodawcy:”,

b)  uchyla się ust. 5;

4)  w § 4:

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.”,

__________________________________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej − zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057, z 2001 r. Nr 37, poz. 451 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1611.

__________________________________

b)  w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wzór skierowania na badania lekarskie stanowi załącznik nr 3a do rozporządzenia.”;

5)  § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Od orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w § 2 ust. 5, przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.

2. Odwołanie przysługuje osobie badanej oraz pracodawcy, który wydał skierowanie na badania lekarskie.

3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za

pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

1)  wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;

2)  instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;

3)  Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;

4)  podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

4. Lekarz, za pośrednictwem którego jest składane odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, przekazuje je wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wydanego orzeczenia lekarskiego do właściwego podmiotuo którym mowa w ust. 3.

5. Badania w trybie odwołania przeprowadza w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania właściwy podmiot, o którym mowa w ust. 3.

6. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.”;

6)  w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b), f) i g) – przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy; skierowanie na badania lekarskie wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy,”;

7)  w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rejestr wydanych orzeczeń.”;

8)  w § 10:

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontrolę wykonuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy terytorialnie ze względu na miejsce wykonywania badań, a w przypadku gdy badania wykonuje lekarz zatrudniony w tym ośrodku – instytut badawczy w dziedzinie medycyny pracy. W przypadku badań profilaktycznych osób zatrudnionych w transporcie kolejowym, przeprowadzanych przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy, kontrolę wykonuje Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.”,

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby przeprowadzające kontrolę przedstawiają poczynione spostrzeżenia lekarzowi, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania profilaktyczne wykonywane były w podmiocie leczniczym – również kierownikowi tego podmiotu, a ocenę i wnioski – kierownikowi jednostki przeprowadzającej kontrolę, o której mowa w ust. 2.”;

9)  w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do celów przewidzianych w art. 92 § 1 Kodeksu pracy zaświadczenia lekarskie wydawane są w trybie i według wzoru określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 229).”;

10) załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

11) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia wszczęte i niezakończone

przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Orzeczenia lekarskie wydane w formie zaświadczeń przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. Rejestr wydanych zaświadczeń, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu

dotychczasowym, staje się rejestrem wydanych orzeczeń, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego

w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Minister Zdrowia: wz. S. Neumann

 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 26 marca 2015 r. (poz. 457)

 

Załącznik nr 1

WZÓR

 

..............................................................................

(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie)

Rodzaj badania lekarskiego:

wstępne/okresowe/kontrolne *)

 

ORZECZENIE LEKARSKIE NR ...../(rok)

wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie z dnia ……….…………………

 

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do art. 43 pkt 2 i art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), orzeka się, że:

Pan(i) ................................................................................................................................. ,

(imię i nazwisko)

nr PESEL **) .............................................................................................................................................,

zamieszkały(-ła) w ..........................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

................................................................................................................................................................... zatrudniony(-na)/przyjmowany(-na) *) do pracy w ..................................................................................

(nazwa i adres pracodawcy)

...................................................................................................................................................................

na stanowisku/stanowiskach/stanowisko/stanowiska *) .........................................................................

...................................................................................................................................................................

 wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych jest zdolny(-na) do wykonywania/podjęcia *) pracy

na określonym stanowisku (symbol 21) *)

 wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny(-na) do wykonywania/podjęcia *) pracy na określonym stanowisku (symbol 22) *)

 wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych utracił(a) zdolność do wykonywania dotychczasowej

pracy z dniem ................................................................. (symbol 23) *) .

 

Data następnego badania okresowego: ........................................................

 

 

 

........................................................................                              ........................................................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                  (pieczątka i podpis lekarza przeprowadzającego badanie lekarskie)

 

 

 

Pouczenie:

 

1. ***)  Osoba badana lub pracodawca może w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego

wnieść odwołanie wraz z jego uzasadnieniem za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego

z podmiotów odwoławczych, którymi są:

1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub

siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;

2) instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny

Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza

zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;

3) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez

Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;

4) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

3. Orzeczenie lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba

badana, a drugi pracodawca.

 

Symbole rodzaju orzeczenia:

21 − wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych zdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym)

stanowisku pracy

22 − wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym)

stanowisku pracy

23 − wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy

 

Objaśnienia:

*)Niepotrzebne skreślić.

**)W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego

tożsamość.

***)Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

..............................................................................

(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie)

Rodzaj badania lekarskiego:

wstępne/okresowe/kontrolne *)

 

ORZECZENIE LEKARSKIE NR ...../(rok)

wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie z dnia ……….…………………

 

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do art. 55 § 1, art. 201 § 2, art. 230 § 1 i art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), orzeka się, co następuje:

Pan(i) ................................................................................................................................................ ,

(imię i nazwisko)

nr PESEL **) ...................................................................................................................................... ,

zamieszkały(-ła) w .............................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

.......................................................................................................................................................... ,

zatrudniony(-na)/przyjmowany(-na) *) do pracy w ...........................................................................

(nazwa i adres pracodawcy)

.......................................................................................................................................................... ,

na stanowisku/stanowiskach/stanowisko/stanowiska *) .................................................................

ze względu na:

 szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (symbol 31) *) ;

 zagrożenie, jakie stwarza wykonywana praca dla zdrowia młodocianego (symbol 33) *) ;

 podejrzenie powstania choroby zawodowej (symbol 34) *) ;

 niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (symbol 35) *)

stał(a) się niezdolny(-na) do wykonywania dotychczasowej pracy.

W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie do pracy na innym stanowisku na okres

.................................................................................................................................................. .

Uwagi lekarza:  ..................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

 

........................................................................                              ........................................................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                  (pieczątka i podpis lekarza przeprowadzającego badanie lekarskie)

 

Pouczenie:

 

1. ***)  Osoba badana lub pracodawca może w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego

wnieść odwołanie wraz z jego uzasadnieniem za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego

z podmiotów odwoławczych, którymi są:

1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub

siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;

2) instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny

Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza

zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;

3) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez

Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;

4) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

3. Orzeczenie lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba

badana, a drugi pracodawca.

 

Symbole rodzaju orzeczenia:

31 − niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie

33 − niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na zagrożenie zdrowia młodocianego

34 − niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na podejrzenie powstania choroby zawodowej

35 − niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na chorobę zawodową lub skutki wypadku przy

pracy

 

Objaśnienia:

*)Niepotrzebne skreślić.

**)W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego

tożsamość.

***)Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.

 

 

Załącznik nr 3

 

………………………………………………                                                  ………………………………………………

(oznaczenie pracodawcy)                                                                                          (miejscowość, data)

 

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE

(wstępne/okresowe/kontrolne *) )

 

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), kieruję na badania lekarskie:

Pana/Panią *) .......................................................................................................................................... ,

(imię i nazwisko)

nr PESEL **) ............................................................................................................................................ ,

zamieszkałego/zamieszkałą *) ........................................................................................................................................ ,

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

zatrudnionego/zatrudnioną *) lub podejmującego/podejmującą *) pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................,

określenie stanowiska/stanowisk *) pracy ***) : ...............................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... .

Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisać nazwę czynnika/czynników i wielkość/wielkości narażenia ****) :

 

I.  Czynniki fizyczne:

 

II.  Pyły:

III.  Czynniki chemiczne:

IV.  Czynniki biologiczne:

V.  Inne czynniki, w tym niebezpieczne:

Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych

wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu:[      ]

 

 

………………………………….

(podpis pracodawcy)

 

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego

tożsamość, a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy – data urodzenia.

***) Opisać: rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.

****) Opis warunków pracy uwzględniający w szczególności przepisy:

1)  wydane na podstawie:

a) art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu substancji

chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu

rakotwórczym lub mutagennym,

b) art. 222 1 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu

szkodliwych czynników biologicznych,

c) art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące badań i pomiarów

czynników szkodliwych dla zdrowia,

d) art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia

w środowisku pracy,

e) art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1512) dotyczące dawek granicznych promieniowania jonizującego;

2)  załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.)

 

Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.

 

Załącznik nr 4

 

………………………………………………………

(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie)

REJESTR WYDANYCH ORZECZEŃ

 

Lp.

(nr)

Imię, nazwisko i nr PESEL osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika

Rodzaj orzeczenia*)

Data wydania

Potwierdzenie odbioru orzeczenia

Uwagi / rodzaj badania lekarskiego (w, o, k)**)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *) - Symbole rodzaju orzeczenia:


21    -      wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych zdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy
22    -      wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy
23    -      wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy
31    -      niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie
33    -      niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na zagrożenie zdrowia młodocianego
34    -      niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na podejrzenie powstania choroby zawodowej
35    -      niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na chorobę zawodową lub skutki wypadku przy pracy


**) - Rodzaj badania lekarskiego:


w-      wstępne
o-      okresowe
k-      kontrolne