Dostosowano program do: Dz. U. z 19 grudnia 2016 r. poz. 2067

Zmiany wynikające z rozporządzenia dotyczą:
1) Orzeczeń dla kodów 21-23 i 31-35.
2) Skierowania na badania lekarskie.