1. Dostosowanie programu do: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r. poz.1144),

2. Poprawiono drobne błędy znalezione w poprzedniej wersji programu związanej z badaniami kierowców:

 • Dla Badania Narządu Wzroku - zlikwidowano '3)' w 2 pozycjach.
 • Dodano dopisek w 'Innych badaniach specjalistycznych' - 'Należy dołączyć wyniki wszystkich przeprowadzonych konsultacji specjalistycznych według schematu:'
 • Zmieniono czcionkę na wydruku orzeczeń na mniej zależną od modelu drukarek.

Program Medycyna Pracy 2002+ został dostosowany do najnowszych wytycznych związanych z badaniami kierowców. W tej wersji wdrożono następujące pozycje KARTY BADANIA LEKARSKIEGO:

1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ
2. PODLEGA BADANIU LEKARSKIEMU Z TYTUŁU
3. BADANIE OGÓLNE STANU ZDROWIA
   A. Badanie podmiotowe
   B. Badanie przedmiotowe
C. Skierowania na badania pomocnicze albo konsultacje specjalistyczne
4. BADANIE NARZĄDU WZROKU
5. BADANIE NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI
6. KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
7. BADANIA POMOCNICZE

Duży nacisk położono na „skompaktowanie” wymiarów poszczególnych kart i ewentualne ich połączenia, aby zajmowały jak najmniej miejsca w przypadku ich drukowania.

>>> Wersja 6.1.62 - Dz.U. 2014 poz. 949 - program w trakcie przystosowywania!!!

Wdrożono:

 1. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.
 2. Nowy wzór Orzeczenia (pt. 1-5+6)
 3. Inne drobiazgi związane z przystosowaniem programu do nowych wytycznych...

   

Prosimy o uzupełnienie nowej pieczątki lekarskiej WZÓR PIECZĄTKI UPRAWNIONEGO LEKARZA w opcjach programu, pieczątki:

Pozostałe zmiany aktywują się automatycznie. Jednocześnie starsze dokumenty drukowane są jak zwykle wg. odpowiednich przepisów.
Pozostałe zmiany w następnym upgrade!

W głównej mierze położono w tej wersji nacisk, na dostosowanie programu do dużych ekranów i rozdzielczości. W przypadku wcześniejszych wersji, mogło dochodzić do sytuacji, w których dla rozdzielczości ponad 1920x1080 oraz włączonej opcji skalowania, niektóre opisy w programie były nieczytelne. Poprawiono także różne drobiazgi związane z wyświetlaniem dla takich rozdzielczości.

>>> W związku z nową ustawą o VAT - DLA FAKTUR zmieniono/dodano:

 • Możliwość dowolnego wpisu związanego z informacją o zwolnieniu z VAT na Fakturach.
 • Możliwość rezygnacji z drukowania oryginał/kopia na rachunkach i fakturach.
 • Możliwość wystawienia innej daty wystawienia i innej sprzedaży.
 • 'data sprzedaży' od teraz: 'data wykonania usługi'.
 • 'cena netto' od teraz: 'cena jednostkowa netto'.
 • Przy wydrukach rachunków/faktur, w przypadku trzycyfrowych ''ilości'', mogło następować obcięcie jednej liczby.

Poprawiono:

1. Na niektórych drukarkach istniała sytuacja "najeżdżania" stanowiska na część tekstu dla wydruku "Skierowanie na badanie psychologiczne".
2.
Przy wydruku zestawienia zabiegów, zmieniono czcionkę na węższą dla nazwiska i imienia. W niektórych przypadkach mogło następować "obcięcie" końcówki imienia.
3. Poprawiono odświeżanie dla skierowań do psychologa. Przy większej ilości wydawanych skierowań mogły się nie odświeżać.

DODANO:

1.

Nową funkcjonalność związaną z tzw. "Obiegówką" i kolejkami pacjentów.
Program pozwala na przypisanie pacjentowi zestawu badań wraz z realną drogą jaką musi on pokonać na terenie przychodni/szpitala, aby te badania zrealizować. Można tworzyć własne wzory związane z kolejnością i miejscem wykonywania badań. Program automatycznie przelicza godziny przyjęć na podstawie godziny startu i średniego czasu jaki został przypisany do danego badania - dowolny dla różnych lekarzy. Ponadto można umieścić na "obiegówce" mapkę z opisem zakładu.
Jednocześnie program tworzy na tej podstawie kolejki pacjentów. Dzięki czemu lekarz wie ilu i jakiego typu pacjentów musi jeszcze przyjąć. Pielęgniarka ma jednocześnie możliwość podglądu zajętości czasu dla dowolnego lekarza.

2. Możliwość umieszczenia loga zakładu także na rachunkach/fakturach.

3. Poprawiono drobne błędy wynikłe z wprowadzenia obiegówki - dotyczy wersji 5.9.87/88.

Dodano:

1. Możliwość drukowania i stworzenia dowolnego skierowania.
Ponieważ nie ma tak naprawdę zdefiniowanych odpowiednich wzorców, moduł pozwala na wykorzystanie gotowych schematów lub na stworzenie własnych wzorców i wykorzystanie ich przy dowolnym skierowaniu.
Zrzut z generowania skierowania
2. Możliwość wyszukiwania badanych także wg. fragmentu nazwiska i imienia.
Czyli wpisując "za" oraz "p", znajdziemy Zaręba Piotr, Boroza Pelagia itd...
3.Pojawiła się możliwość drukowania loga firmy na niektórych wydrukach.
Ilość wydruków "z logiem" będzie systematycznie rozszerzana o pozycje, które stwarzają taką mozliwość:)

W tej wersji dodano dwa skierowania: na badanie oraz konsultację psychologiczną.

Drobiazgi:

Program pozwala na wpisanie kodów pocztowych spoza PL.
Aby wpisać NIP spoza PL wystarczy najpierw wcisnąć przycisk:
Jest to obecne od początku wersji z linii 5.x - ale warto o tym przypomnieć:)

Dokonano kilku zmian w kodzie programu, wpływających na jego stabilność oraz prędkość działania w systemach 64 bit.

Wg intarpretacji Ministerstwa Zdrowia, Pismo MZ z 28 stycznia 2013 do wszystkich starostów RP WK - "...w tym konkretnym przypadku, skutecznym sposobem rozwiązania problemu, będzie odręczne dopisanie przez lekarzy i psychologów, na wzorach dokumentów oznaczeń brakujących kategorii prawa jazdy...".

Czyli:

Na dzień dzisiejszy wiążącą jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia - czyli dopisywanie odręczne na obowiązujących drukach.
Interpretacje to jedynie opinie autora/ów i nic więcej w ramach obowiązującego prawa.

Wzory dokumentów są jednoznaczne narzucone przez odpowiednie przepisy i nie mogą ulegać zmianie. Tak więc pomimo szczerych chęci, w programie nie możemy chwilowo dodać nowych kategorii na wydrukach i wszystko pozostaje wg stanu aktualnego:)

Zmiany:

1. Możliwość zapisania, rejestracji i oczywiście wydrukowania skierowań od pracodawcy.
2. Nowy wydruk dla kierowcy związany ze zwolnieniem z zapinania pasów.
3
. Można wybrać lub wpisać dowolny typ szkoły na zaświadczeniu dla ucznia - domyślnie jest ponadpodstawowa.
4.
Wprowadzone dodatkowe odświeżanie pola z datą nast. bad. dla orzeczenia dla pracownika. Jego dokładność była wcześniej zależne od konfiguracji sprzętowej.
5.
Wyłączenie sprawdzania dla daty urodzin, czy wpisana data przypada na niedzielę :)
6.
W 'zaświadczeniu lekarskie - dla kierowcy' dodano możliwość drukowania lub nie pieczątki lekarskiej.