×

Uwaga

Lack of access rights - File 'http:/www.cral.pl/images/stories/mp444.jpg'
Lack of access rights - File 'http:/www.cral.pl/images/stories/_rozne_jpg/090625110942_1.jpg'
Lack of access rights - File 'http:/www.cral.pl/images/stories/_rozne_jpg/090819110036_1.jpg'
Lack of access rights - File 'http:/www.cral.pl/images/stories/_rozne_jpg/090625111005_2.jpg'

>>> Wersja 6.1.62 - Dz.U. 2014 poz. 949 - program w trakcie przystosowywania!!!

Wdrożono:

 1. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.
 2. Nowy wzór Orzeczenia (pt. 1-5+6)
 3. Inne drobiazgi związane z przystosowaniem programu do nowych wytycznych...

   

Prosimy o uzupełnienie nowej pieczątki lekarskiej WZÓR PIECZĄTKI UPRAWNIONEGO LEKARZA w opcjach programu, pieczątki:

Pozostałe zmiany aktywują się automatycznie. Jednocześnie starsze dokumenty drukowane są jak zwykle wg. odpowiednich przepisów.
Pozostałe zmiany w następnym upgrade!

W głównej mierze położono w tej wersji nacisk, na dostosowanie programu do dużych ekranów i rozdzielczości. W przypadku wcześniejszych wersji, mogło dochodzić do sytuacji, w których dla rozdzielczości ponad 1920x1080 oraz włączonej opcji skalowania, niektóre opisy w programie były nieczytelne. Poprawiono także różne drobiazgi związane z wyświetlaniem dla takich rozdzielczości.

>>> W związku z nową ustawą o VAT - DLA FAKTUR zmieniono/dodano:

 • Możliwość dowolnego wpisu związanego z informacją o zwolnieniu z VAT na Fakturach.
 • Możliwość rezygnacji z drukowania oryginał/kopia na rachunkach i fakturach.
 • Możliwość wystawienia innej daty wystawienia i innej sprzedaży.
 • 'data sprzedaży' od teraz: 'data wykonania usługi'.
 • 'cena netto' od teraz: 'cena jednostkowa netto'.
 • Przy wydrukach rachunków/faktur, w przypadku trzycyfrowych ''ilości'', mogło następować obcięcie jednej liczby.

Poprawiono:

1. Na niektórych drukarkach istniała sytuacja "najeżdżania" stanowiska na część tekstu dla wydruku "Skierowanie na badanie psychologiczne".
2.
Przy wydruku zestawienia zabiegów, zmieniono czcionkę na węższą dla nazwiska i imienia. W niektórych przypadkach mogło następować "obcięcie" końcówki imienia.
3. Poprawiono odświeżanie dla skierowań do psychologa. Przy większej ilości wydawanych skierowań mogły się nie odświeżać.

DODANO:

1.

Nową funkcjonalność związaną z tzw. "Obiegówką" i kolejkami pacjentów.
Program pozwala na przypisanie pacjentowi zestawu badań wraz z realną drogą jaką musi on pokonać na terenie przychodni/szpitala, aby te badania zrealizować. Można tworzyć własne wzory związane z kolejnością i miejscem wykonywania badań. Program automatycznie przelicza godziny przyjęć na podstawie godziny startu i średniego czasu jaki został przypisany do danego badania - dowolny dla różnych lekarzy. Ponadto można umieścić na "obiegówce" mapkę z opisem zakładu.
Jednocześnie program tworzy na tej podstawie kolejki pacjentów. Dzięki czemu lekarz wie ilu i jakiego typu pacjentów musi jeszcze przyjąć. Pielęgniarka ma jednocześnie możliwość podglądu zajętości czasu dla dowolnego lekarza.

2. Możliwość umieszczenia loga zakładu także na rachunkach/fakturach.

3. Poprawiono drobne błędy wynikłe z wprowadzenia obiegówki - dotyczy wersji 5.9.87/88.

Dodano:

1. Możliwość drukowania i stworzenia dowolnego skierowania.
Ponieważ nie ma tak naprawdę zdefiniowanych odpowiednich wzorców, moduł pozwala na wykorzystanie gotowych schematów lub na stworzenie własnych wzorców i wykorzystanie ich przy dowolnym skierowaniu.
Zrzut z generowania skierowania
2. Możliwość wyszukiwania badanych także wg. fragmentu nazwiska i imienia.
Czyli wpisując "za" oraz "p", znajdziemy Zaręba Piotr, Boroza Pelagia itd...
3.Pojawiła się możliwość drukowania loga firmy na niektórych wydrukach.
Ilość wydruków "z logiem" będzie systematycznie rozszerzana o pozycje, które stwarzają taką mozliwość:)

W tej wersji dodano dwa skierowania: na badanie oraz konsultację psychologiczną.

Drobiazgi:

Program pozwala na wpisanie kodów pocztowych spoza PL.
Aby wpisać NIP spoza PL wystarczy najpierw wcisnąć przycisk:
Jest to obecne od początku wersji z linii 5.x - ale warto o tym przypomnieć:)

Dokonano kilku zmian w kodzie programu, wpływających na jego stabilność oraz prędkość działania w systemach 64 bit.

Wg intarpretacji Ministerstwa Zdrowia, Pismo MZ z 28 stycznia 2013 do wszystkich starostów RP WK - "...w tym konkretnym przypadku, skutecznym sposobem rozwiązania problemu, będzie odręczne dopisanie przez lekarzy i psychologów, na wzorach dokumentów oznaczeń brakujących kategorii prawa jazdy...".

Czyli:

Na dzień dzisiejszy wiążącą jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia - czyli dopisywanie odręczne na obowiązujących drukach.
Interpretacje to jedynie opinie autora/ów i nic więcej w ramach obowiązującego prawa.

Wzory dokumentów są jednoznaczne narzucone przez odpowiednie przepisy i nie mogą ulegać zmianie. Tak więc pomimo szczerych chęci, w programie nie możemy chwilowo dodać nowych kategorii na wydrukach i wszystko pozostaje wg stanu aktualnego:)

Zmiany:

1. Możliwość zapisania, rejestracji i oczywiście wydrukowania skierowań od pracodawcy.
2. Nowy wydruk dla kierowcy związany ze zwolnieniem z zapinania pasów.
3
. Można wybrać lub wpisać dowolny typ szkoły na zaświadczeniu dla ucznia - domyślnie jest ponadpodstawowa.
4.
Wprowadzone dodatkowe odświeżanie pola z datą nast. bad. dla orzeczenia dla pracownika. Jego dokładność była wcześniej zależne od konfiguracji sprzętowej.
5.
Wyłączenie sprawdzania dla daty urodzin, czy wpisana data przypada na niedzielę :)
6.
W 'zaświadczeniu lekarskie - dla kierowcy' dodano możliwość drukowania lub nie pieczątki lekarskiej.

Dodano:
1. Uwzględniono nową numerację w pieczątkach nagłówkowych - Kod resortowy.

Zamiast numeru regon może być drukowany, aktualnie przyznany odpowiedni numer kodu resortowego. Aktywacja nowego numeru, następuje poprzez jego wpisanie w opcjach, oraz dodatkowo wpisanie daty, od której ma on obowiązywać. W celu zachowania zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi obowiązującymi dla kart sprzed przyjętej daty, "starsze karty" będą drukowane  z numerem REGON.

2. Można wyłączyć pytanie o to, czy jest to podgląd czy też docelowy wydruk w zaświadczeniach.
Przy dużej ilości wydawanych zaswiadczeń i oczywiście przy założeniu, że rzadko się mylimy, ciągłe pytanie co chcemy osiągnąć (podgląd czy wydruk wraz z zapisaniem do historii) mogło być męczące:) Mimo wszystko, przy niewielkiej ilości zaświadczeń warto zawsze je podglądnąć przed wydaniem.

Zmieniono:
3.
Drobne zmiany w wydrukach Faktur związane z ich dostosowaniem do aktualnych przepisów.

Poprawione błędy:
4.
Na wydruku zaświadczenia o braku konieczności używania pasów bezp. nie odświeżał się PESEL.
5.
W przypadku wybrania "tradycyjnego" orzeczenia dla kierowcy - czyli 2xA4, oraz nowego typu pieczętki z kodem resortowym, nie pojawiała sie podstawa prawna i wydruk był niepełny.

Czekamy na kolejne sugestie związane z programem...

1. Dodano w danych firmy pola umożliwiające wpisanie telefonu, uwag oraz osoby kontaktowej i e-maila (z automatyczną wysyłką via program pocztowy) .
2. Dodano w danych osobowych pola umozliwiajace wpisanie uwag, e-maila (z automatyczną wysyłką via program pocztowy) i telefonu.
3. Dodano automatyczne wyliczanie wieku badanego - w danych badanego i dla karty Badania Przedmiotowego.
4.
Zwiększono wielkość pól "rozpoznanie" dla bad. poszerzonego, Dgn dla bad. okulistycznego i Dgn dla bad. laryngologicznego.
5. W module wyszukiwania wcześniejszych wartości możliwe jest podejrzenie długich tekstów przed ich przypisaniem. Wystarczy wcześniej, przed kliknięciem na pozycję listy, wcisnąć i przytrzymać klawisz "Shift" z klawiatury.
6.
Program umożliwia zapisanie w rejestrze wydania dowolnego orzeczenia/zaświadczenia. Wcześniej były zapisywane jedynie te, wobec których istniały jednoznaczne wytyczne. W związku z możliwością traktowania programu jako archiwum, zsadne wydaje się wprowadzenie rozszerzonej rejestracji takich dokumentów.
7.
Na wydruku "badania okulistycznego" dla kierowcy usunięto zbędne linie w 2 polach.
    Dla badań "obuocznych" trudno przeprowadzić podział na oko lewe i prawe:)
8. Można wybrać, czy drukować kolor zółty czy też nie na rachunkach.
    Podobno dzięki niemu rachunki były odróżnialne i w konsekwencji płacone szybciej:)
9. W wydruku zaświadczenia o konieczności noszenia okularów dodano informację, że jest ono wystawiane na odpowiedzialność lekarza.
    W związku z brakiem informacji o możliwości odwołania się do niego, oraz brakiem jednoznacznych przepisów, na podstawie których powstało.

(Nd. MsSQL)

10. Wprowadzone dodatkowe odświeżanie dla orzeczenia dla pracownika. Jego dokładność byłą wcześniej zależne od konfiguracji sprzętowej i wielkości bazy danych.
11. Wydłużono pole drukowania daty nast. badania dla ucznia - w przypadku "długich" nazw miesięcy nie widać było roku -
    (problem pojawił się w wersji 5.8.23).