Najnowsza wersja programu. Poprawiono w niej następujące błędy zgłoszone przez użytkowników. sanepidbezdat

1. W przypadku wydruku orzeczeń lekarskich z badań przeprowadzonych do celu sanitarno-epidemiologicznego, w przypadku braku daty następnego badania, pokazywała się pusta kartka. Obecnie program pozwala na wydruki bez określonej daty następnego badania.

2. Dla wydruku Orzeczenia dla kierowców, w przypadku gdy wybrano Oryginał i Kopię na jednej stronie A4, na wydruku kopii nie był widoczny akt prawny, na który się powoływano. Błąd nie dotyczył pozostałych wydruków orzeczeń dla kierowców - czyli na osobnych B5, oraz osobnych A4.opcje_kierowcaA4x2

3. Program błędnie zamieniał na słowa kwoty kończące się liczbą 19,99. Przykładowo zamiast 219,99 otrzymywaliśmy dwieście jeden zł dziewięćdziesiąt dziewięć gr.