DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 stycznia 2018 r.

Poz. 190

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

 

Na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) zarządza się, co następuje:

 

 • §1. Rozporządzenie określa:

 

1) zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej „badaniem lekarskim”;

 

2) wzór skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art. 73 ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanego dalej „skierowaniem na badanie lekarskie”;

 

3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej „orzeczeniem lekarskim”.

 

 • §2. 1. Nauczyciel zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania

na badanie lekarskie.

 

 1. Nauczyciel wraz ze skierowaniem na badanie lekarskie przedstawia uprawnionemu lekarzowi, o którym mowa

w art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia.

 

 1. Wzór skierowania na badanie lekarskie określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

 • §3. Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości nauczyciela.
 • §4. 1. Badanie lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz i obejmuje ono badanie podmiotowe oraz przedmiotowe, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia, oceny układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy.

 

 1. W przypadku gdy uprawniony lekarz uzna za niezbędne przeprowadzenie badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, wystawia nauczycielowi skierowanie na te badania lub konsultacje.

 

 1. Badanie lekarskie oraz badania dodatkowe lub konsultacje specjalistyczne przeprowadza się z uwzględnieniem specyfiki pracy wykonywanej przez nauczyciela i ewentualnej konieczności powstrzymania się od wykonywania tej pracy z uwagi na jego stan zdrowia.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 190

 • §5. 1. Wzór orzeczenia lekarskiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

 1. Orzeczenie lekarskie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nauczyciel, drugi dyrektor szkoły, który skierował nauczyciela na badanie lekarskie, a trzeci jest dołączany do dokumentacji medycznej nauczyciela.

 

 • §6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2)

Minister Zdrowia: Ł. Szumowski

 

 

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

 

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. poz. 1991), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 147 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 19 stycznia 2018 r. (poz. 190)

Załącznik nr 1

WZÓR

 

 

.......................................... ................................

(nazwa i adres siedziby szkoły) (miejscowość, data)

 

Skierowanie na badanie lekarskie

 

Działając na podstawie art. 73 ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), kieruję na badanie lekarskie:

 

Pana/Panią *)............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL **) .........................................................................................................................................................

zamieszkałego/zamieszkałą *) ......................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

zatrudnionego/zatrudnioną *) na stanowisku ...............................................................................................................

w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Informacja o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowisku: ....................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

……………………………………………………

(imię i nazwisko oraz czytelny podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Pouczenie:

Na badanie lekarskie należy zgłosić się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na badanie lekarskie.

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR

 

...................................................................................................

(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie)

 

ORZECZENIE LEKARSKIE nr .......... /20..........

 

Na podstawie art. 73 ust. 10c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) po przeprowadzeniu badania lekarskiego stwierdzam, że stan zdrowia:

 

Pana/Pani *) ..................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL **) .........................................................................................................................................................

zamieszkałego/zamieszkałej *) ...................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

zatrudnionego/zatrudnionej *) na stanowisku ..............................................................................................................

wymaga/nie wymaga *) udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia

w okresie od ............................................... do ...............................................

                             (dzień, miesiąc, rok)                         (dzień, miesiąc, rok)

................                                                                            ..........................................................................................

(data)                                                                                                     (podpis i pieczątka uprawnionego lekarza)

 

Pouczenie:

 1. Od orzeczenia lekarskiego nauczycielowi i dyrektorowi szkoły przysługuje odwołanie – w terminie 14 dni od dnia otrzymaniaorzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał to orzeczenie, odpowiednio ***) :

1) w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza – do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły;

2) w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do:

 1. a) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
 2. b) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
 3. c) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.
 4. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

 

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.

***) Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.