Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) w tekście jednolitym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 250), załączniki nr 7 i nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. powinny mieć brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł

 

Załącznik 1.

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 lutego 2017 r. (poz. 293)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 711)

WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4
 
12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.