Warszawa, dnia 15 stycznia 2020 r.

Poz. 62

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 23 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia

do kierowania pojazdami i kierowców 2)

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 1659) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

  1. a) w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Po upływie okresu adaptacji uprawniony lekarz może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem przedstawienia przez osobę badaną opinii lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki potwierdzającej adaptację.”,

  1. b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest obligatoryjna w odniesieniu do:

1) osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

2) osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy,

3) kierowców, o których mowa w art. 39j ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), oraz przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy, o których mowa w art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

4) osób, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy – po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko.”,

  1. c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przed upływem okresu adaptacji, o którym mowa w ust. 3, uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Po upływie tego okresu uprawniony lekarz może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem przedstawienia przez osobę badaną opinii lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki potwierdzającej adaptację.”;

 

2) w § 10 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „ , właściwe ze względu na siedzibę szkoły”;

3) w § 11 w pkt 1 skreśla się wyrazy „ , właściwe ze względu na siedzibę szkoły”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

  1. a) w lp. 1:

– w kolumnie 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) poziome pole widzenia oka widzącego powinno wynosić co najmniej 120°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 50° na lewo i na prawo; pionowe pole widzenia powinno wynosić 20° w górę i w dół;

w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki pola widzenia 2) ;”,

– kolumna 6 otrzymuje brzmienie:

„Poziome pole widzenia powinno wynosić co najmniej 120°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 50° na lewo i na prawo; pionowe pole widzenia powinno wynosić 20° w górę i w dół; w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki pola widzenia 2) ”,

  1. b) w lp. 2–5 kolumna 6 otrzymuje brzmienie:

„Poziome pole widzenia powinno wynosić co najmniej 160°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 70° na lewo i na prawo; pionowe pole widzenia powinno wynosić 30° w górę i w dół; w obrębie kąta 30° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki pola widzenia 2) ”;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia dodaje się część VII w brzmieniu:

 „CZĘŚĆ VII

 W przypadku osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub kierowców, u których stwierdzono schorzenia określone

w ust. 2, ocenia się ryzyko wystąpienia nagłych zdarzeń uniemożliwiających kierowanie pojazdem.

  1. Schorzenia to:

1) kardiomiopatie (np. arytmogenna kardiomiopatia prawej komory, kardiomiopatia gąbczasta, polimorficzny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin i zespół krótkiego QT) lub

2) inne kardiomiopatie dotychczas nieopisane.

  1. W przypadku ocenienia ryzyka wystąpienia nagłych zdarzeń uniemożliwiających kierowanie pojazdem osobom, o których mowa w ust. 1, wymagana jest opinia lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o stabilnym przebiegu choroby z małym ryzykiem zaostrzeń i warunkach utrzymania stabilności stanu zdrowia oraz zalecanej częstotliwości badań kontrolnych, z uwzględnieniem cech prognostycznych dla poszczególnych kardiomiopatii.”;

6) w załączniku nr 8 do rozporządzenia, we wzorze karty konsultacyjnej diabetologicznej, po wyrazach „(podpis, imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy” dodaje się wyrazy „oraz data sporządzenia opinii”;

7) w załączniku nr 9 do rozporządzenia skreśla się wyrazy:

„………………………

(data sporządzenia opinii)”;

8) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w pouczeniu w ust. 1 w pkt 2 w lit. d wyrazy „Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” zastępuje się wyrazami „Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni”.

  • 2. 1. Do postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.
  1. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność przez

okres, na jaki zostały wydane.

  • 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

 

-------------------------------

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009,

str. 31, Dz. Urz. UE L 314 z 29.11.2011, str. 31, Dz. Urz. UE L 321 z 20.11.2012, str. 54, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356,

Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 29, Dz. Urz. UE L 194 z 02.07.2014, str. 10, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 68, Dz. Urz.

UE L 126 z 14.05.2016, str. 85, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2016, str. 59 oraz Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29).