ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) zarządza się, co następuje:

 • 1. Rozporządzenie określa zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich:

1) kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

2) doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

 • 2. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o:

1) osobach badanych – rozumie się przez nie osoby wymienione w § 1;

2) placówkach dydaktycznych – rozumie się przez nie szkołę, szkołę wyższą, organizatora kwalifikacyjnych kursów zawodowych w odniesieniu do osób wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz podmiot prowadzący szkołę doktorską – w odniesieniu do osób wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 • 3. 1. Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną.
 1. Skierowanie na badanie lekarskie zawiera:

1) oznaczenie placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczątki, zawierające jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON;

2) imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) informację o zakresie kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej;

4) datę wystawienia skierowania;

5) pieczątkę, nadruk lub naklejkę zawierające imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz jej własnoręczny podpis.

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1651

 • 4. 1. Lekarz przeprowadza badanie lekarskie z uwzględnieniem:

1) oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej;

2) zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);

3) prac wzbronionych młodocianym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 1. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie.
 2. Zaświadczenie lekarskie zawiera:

1) oznaczenie jednostki służby medycyny pracy przeprowadzającej badanie lekarskie w postaci nadruku, naklejki lub

pieczątki, zawierające jej nazwę (firmę), adres, NIP, REGON;

2) datę wydania zaświadczenia lekarskiego;

3) imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) zakres praktycznej nauki zawodu albo kształcenia;

5) nazwę i adres placówki dydaktycznej, która wydała skierowanie na badania lekarskie;

6) orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej;

7) pieczątkę lub nadruk zawierające imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz jego własnoręczny podpis;

8) datę następnego badania lekarskiego wynikającą z przepisów wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

9) pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia, o którym mowa w pkt 6.

 1. W przypadku stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej lekarz informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie takiego zaświadczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.
 2. Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.
 3. W przypadku gdy osoba badana, której orzeczenie lekarskie dotyczy, nie posiada pełnej zdolności do czynności

prawnych, zaświadczenie wydaje się jej przedstawicielowi ustawowemu, który przekazuje je placówce dydaktycznej.

 • 5. 1. Od orzeczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 6, osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.
 1. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. W przypadku gdy zaświadczenie lekarskie wydał lekarz kolejowego ośrodka medycyny pracy, odwołanie od zaświadczenia lekarskiego składa się, za jego pośrednictwem, do Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej.
 2. Lekarz, za którego pośrednictwem jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badania lekarskiego osoby badanej do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 3. Badanie lekarskie w trybie odwoławczym przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.
 4. Do zaświadczeń lekarskich wydanych w trybie odwoławczym stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2–6.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1651

 • 6. Lekarz dokumentuje badanie lekarskie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
 • 7. 1. Do przeprowadzania badań lekarskich, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 1. Zaświadczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
 2. Skierowania na badania lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
 • 8. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 2)

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko