Orzeczenia Lekarskie - podstawa prawna

Temat orzeczeń lekarskich i odpowiedniego artykułu Kodeksu Pracy był podnoszony wcześniej: patrz tutaja

Zasadniczo: w sprawie orzeczeń lekarskich wydawanych dla potrzeb Kodeksu pracy nadal obowiązują wzory dokumentów określone w Dz. U . z 2016 r. poz. 2067 ( załacznik nr 2 i załacznik nr 3 do Rozporządzenia).

Kwestia orzeczenia dla SANEPID'u

Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń u ludzi w art. 6 wskazuje też odniesienia do art. 10 tejże ustawy, w którym zawarto ustalenie, iż:
 
"... 2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku wystąpienia których lub podejrzenia wystąpienia przeprowadza się obowiązkowe badania sanitarno- -epidemiologiczne,
2) rodzaje obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych oraz terminy przeprowadzania tych badań,
3) sposób dokumentowania badań oraz sposób dokumentowania wyników tych badań,
4) wzór karty badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych i wzór orzeczenia lekarskiego, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3,
5) rodzaje prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
6) sposób postępowania z osobą, u której stwierdzono przeciwwskazania do wykonywania prac, o których mowa w pkt 5 – mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz uwzględniając rodzaje zakażeń i chorób zakaźnych, wywołujące je biologiczne czynniki chorobotwórcze i drogi ich szerzenia się. "
 
Dopóki nie ukaże się akt wykonawczy regulujący te kwestie, wydaje się być nieodpowiedzialnym wydawanie orzeczeń z powołaniem się na tą podstawę prawną, gdyż nie wiemy jakie zakażenia i choroby zakaźne mamy brać pod uwagę, jaki ma być zakres niezbędnych badań dodatkowych itd.   Przy braku aktu wykonawczego określa się,że przepis ten jest " martwy".
 
Jedyną bezpieczną formą orzekania, w tym okresie braku aktów wykonawczych , jest postępowanie na zasadzie prolongacji prawa, czyli orzekanie na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów ze wskazaniem równocześnie uprzedniej podstawy prawnej.