Warszawa, dnia 19 lipca 2019 r.
Poz. 1356
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 19 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami i kierowców


Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622
i 1287) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 i 293 oraz z 2018 r. poz. 970 i 1938) wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
   a) w pkt 3 wyrazy „art. 75 ust. 1 pkt 3–5” zastępuje się wyrazami „art. 75 ust. 1 pkt 3–5, 7 i 8”,
   b) w pkt 7 uchyla się lit. a;

2) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:
„§ 10a. Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy, są jednostki organizacyjne służby medycyny pracy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175), właściwe ze względu na siedzibę szkoły.”;

3) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uprawnionego lekarza:
   a) w przypadku osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3–5 ustawy – wojewódzkie ośrodki medycyny pracy,
właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych osób,
   b) w przypadku kandydatów, uczniów lub słuchaczy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy – woje-
wódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na siedzibę szkoły;”;

4) w § 13 uchyla się pkt 1 i 2;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tytule dodaje się odnośnik w brzmieniu:
„ 1) w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia i słuchacza, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.), oświadczenie wypeł-
nia rodzic w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148, 1078 i 1287).”;
6) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez
okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

________________________
1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).