Warszawa, dnia 11 grudnia 2020 r.

Poz. 2213

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 10 listopada 2020 r.


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 1659), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r. poz. 62).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz
§ 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekar-
skich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r. poz. 62), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę nr 2006/126/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006,
str. 18, Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 31, Dz. Urz. UE L 314 z 29.11.2011, str. 31, Dz. Urz. UE L 321
z 20.11.2012, str. 54, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356, Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 29, Dz. Urz.
UE L 194 z 02.07.2014, str. 10, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016,
str. 85, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2016, str. 59 oraz Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29).”

„§ 2. 1. Do postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu na-
danym niniejszym rozporządzeniem, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.

2. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność
przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

WIĘCEJ: kliknij na mnie